Võ lâm xa xứ - Dành riêng cho người Việt Xa Xứ

Cập Nhật

[Season 1] Event Lễ Hội Trái Cây

Thời gian và đối tượng

Thời gian:  21/09/2020 - 22/10/2020 

Đối tượng: Nhân sĩ tại các máy chủ Season 1.

Lưu ý: Đủ số lượng ô trống hành trang để đổi, ghép vật phẩm và nhận phần thưởng.

Hướng dẫn tham gia

Các nhân sĩ mang nguyên liệu đến NPC Chủ Vựa Trái Cây tại Tương Dương (198/201)

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

Chủ Vựa Trái Cây

Vị trí: Tương Dương (198/201)

 Chức năng:  Đổi Event

- Mua Xoài

- Mua Cam 

- Đổi Bưởi

- Nhận thưởng Max Event các mốc

- Kiểm tra số lượng Event đã sử dụng

 

Bông Bưởi

 

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia Chiến Trường Tống Kim (Hiệu Úy: 5 cái; Thống Lĩnh: 10 cái; Phó Tướng: 15 cái; Đại Tướng: 20 cái)

Công dụng: Dùng để đổi Bưởi

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Xoài

Nguồn gốc: Mua tại NPC Chủ Vựa Trái Cây (giá 3 vạn)

Công dụng: Sử dụng nhận 6.000.000 exp, 1 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây: 

+ Yên ngựa Phi Vân

+ Mật Tịch 120 quyển 1

+ Mật Tịch 120 quyển 2

+ Mật Tịch 120 quyển 3

+ Mật Tịch 120 quyển 4

+ Long Châu Lộ

+ Tàng Bảo Đồ

+ Bí kíp 90 các phái 

+ Tiên Thảo Lộ 

+ Quế Hoa Tửu

+ Thiên Sơn Bảo Lộ

+ Thần Hành Phù

+ Mã Bài Chiếu Dạ

+ Mã Bài Xích Thố 

+ Mã Bài Ô Vân

+ Mã Bài Tuyết Ảnh 

+ Mã Bài Đích Lô

+ Phi Phong

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

 Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Cam

 

Nguồn gốc: Mua Tại NPC Chủ Vựa Trái Cây (giá 4 xu)

Công dụng: Sử dụng nhận 10.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ Mảnh Bồ Thiên Thạch (Trung)

+ Lôi Trạch Trùy

+ 50.000.000 exp 

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

 

Bưởi

Cách ghép: 01 Bông Bưởi + 03 vạn + 06 Xu

Công dụng: Sử dụng nhận 12.000.000 exp, 3 Tinh Hoa và ngẫu nhiên các vật phẩm dưới đây:

+ Tiên Thảo Lộ

+ Tiên Thảo Lộ đặc biệt

+ Quế Hoa Tửu

+ Mã bài Chiếu Dạ

+ Mã bài Ô Vân

+ Mã bài Tuyệt Ảnh

+ Mã bài Đích Lô

+ Yên Ngựa Phi Vân

+ Huyền Tinh

+ Mảnh Thiên Thạch 1

+ Mảnh Thiên Thạch 2

+ Mảnh Thiên Thạch 3

+ Mảnh Thiên Thạch 4

+ Mảnh Thiên Thạch 5

+ Mảnh Thiên Thạch 6

+ Mảnh Thiên Thạch 7

+ Mảnh Thiên Thạch 8

+ Mảnh Thiên Thạch 9

+ Trang bị Định Quốc

+ Trang bị An Bang

+ Trang bị Nhu Tình

+ Trang bị Hiệp Cốt

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Triệu Yêu Phù

+ Pháo Hoa

+ Long Tinh Thạch

+ Lam Thủy Tinh

+ Lục Thủy Tinh

+ Tử Thủy Tinh

+ Phúc Duyên Tiểu

+ Phúc Duyên Trung

+ Phúc Duyên Đại

+ Võ Lâm Xa Xứ Thạch

+ Mảnh Vụn Xa Xứ Thạch 

+ Tinh Anh Lễ Bao

+ Nhân Phẩm Lễ Bao

+ Rương Đồ Phổ

+ Võ Lâm Mật Tịch

+ Tẩy Tủy Kinh

+ Thiết La Hán

+ Bách Quả Lộ

+ Mảnh Bồ Thiên Thạch (Trung)

+ Lôi Trạch Trùy

+ Ngẫu nhiên nhận từ 25.000.000 đến 50.000.000 EXP

Hạn sử dụng: Đến hết Event.

Phần thưởng các mốc Event

Hoàn thành các mốc thưởng các nhân sĩ võ lâm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Mốc thưởng

Phần thưởng

Max mốc Lễ Hôi Trái Cây (sau khi sử dụng 400 Xoài + 400 Cam)

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Nhân Phẩm

- 03 Lễ Bao Cực Phẩm

- 02 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 02 Võ Lâm Mật Tịch

- 02 Tẩy Tủy Kinh

- 02 Huyền Tinh 7

- 02 Tinh Hoa Hoàng Kim

- 02 Tinh Hoa Đặc Biệt

- 05 Cỏ Tinh

- 1 Lôi Trạch Trùy

- 01 Bí kiếp 120 Quyển 4

- 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm

Max mốc Bưởi (sau khi sử dụng 500 Bưởi)

- 03 Lễ Bao Tinh Anh

- 03 Lễ Bao Nhân Phẩm

- 03 Lễ Bao Cực Phẩm

- 03 Võ Lâm Xa Xứ Thạch

- 02 Cống Nguyệt Phù Dung

- 02 Phụng Nguyệt Quả Dung

- 02 Huyền Tinh 4

- 02 Tinh Hoa Hoàng Kim

- 02 Tinh Hoa Đặc Biệt

- 05 Cỏ Tinh

- 01 Mảnh Bồ Thiên Thạch (Trung)

- 01 Bí kiếp 120 Quyển 5

- 1.800.000.000 điểm kinh nghiệm

 

  

 

 

Võ Lâm Xa Xứ kính bút